Informace o zpracování některých osobních údajů (dále jen „Informace“)

 

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky a jiné osoby přicházející do kontaktu s internetovou stránkou www.kiday.cz, IČO 62914367 (dále jen „CK Hanka“). CK Hanka, jako správce osobních údajů, zpracovává informace o fyzických osobách mimo jiné:

  1. při návštěvách internetových stránek vlastněných CK Hanka,

  2. při kontaktech se zákazníky a dodavateli (ať už potenciálními či stávajícími) a

  3. při prodejním procesu započatém na internetových stránkách vlastněných CK Hanka

Cílem tohoto dokumentu je informovat osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, o tom, k jakým účelům a jak dlouho CK Hanka tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, a jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Informace se týkají zpracování osobních údajů

  1. návštěvníků internetových stránek provozovaných CK Hanka,

  2. stávajících i potenciálních zákazníků a dodavatelů CK Hanka a přiměřeně i jejich zástupců a kontaktních osob,

a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči CK Hanka.

 

Tento dokument je účinný od 1.11.2019 a je vydán v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti CK Hanka jako správce dle čl. 13 GDPR.

A.Základní pojmy a informace

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jedná se o tzv. citlivý osobní údaj, tedy údaj, který může subjekt údajů poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů nebo biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné přímo nebo nepřímo identifikovat.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je CK Hanka.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě písemné smlouvy a pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

B.Kategorie a účely zpracování osobních údajů

V souvislosti s návštěvou internetových stránek CK Hanka, za účelem kontaktu se stávajícími i potenciálními zákazníky prostřednictvím internetových stránek může ze strany CK Hanka dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1.Údaje získané z cookies a z jiných akcí, které uchazeč na internetových stránkách CK Hanka učiní

Zpracování těchto údajů umožní CK Hanka zlepšovat služby, zaměřit se na to, co návštěvníky stránek opravdu zajímá, a případně je informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Jedná se zejména o:

  1. Informace o zařízení uživatele získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči, které jsou zpracovány pro zajištění funkčnosti a vylepšení provozu webových stránek – tyto údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu CK Hanka na zajištění funkčnosti a vylepšení provozu u svých webových stránek.

  2. V případě jednání mezi CK Hanka a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, CK Hanka zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu 10 let od příslušného jednání na základě oprávněného zájmu CK Hanka na umožnění snadného návratu zákazníka k jeho zamýšlenému nákupu, a to na základě sběru cookies nebo informací z vyplněných kontaktních formulářů zákazníkem.

  3. Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Lifeguard.cz získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči, které jsou zpracovány pro účely analýzy návštěvnosti – tyto údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu CK Hanka na sledování návštěvnosti svých webových stránek.

  4. Záznamy o zařízení uživatele získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči, které jsou zpracovány pro tzv. remarketing (nebo také retargeting), tj. cílení reklamy na uživatele, kteří již v minulosti navštívili web CK Hanka – tyto údaje jsou zpracovány na základě souhlasu uživatele uděleného z podnětu návštěvníka webových stránek, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: „Provozovatel webu, CK Hanka, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro remarketing (retargeting), tedy pro lepší zacílení reklamy.“ Souhlas uděluje uživatel na dobu 10 let a lze jej vzít kdykoliv zpět. Pro smazání uložených cookies návštěvník kontaktuje CK Hanka s uvedením svého jména, příjmení a IP adresy.

2.Údaje zpracované pro obchodní účely

Se souhlasem subjektu údajů zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely.

Se souhlasem pro obchodní účely bude CK Hanka zpracovávat osobní údaje zákazníka pro vytvoření vhodné nabídky produktů CK Hanka a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány základní osobní, identifikační a kontaktní údaje a údaje o uzavřené smlouvě, a údaje z komunikace mezi zákazníkem a CK Hanka

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let, nebo dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany CK Hanka pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v souladu s touto informací o zpracování osobních údajů.

Z obchodních sdělení zaslaných CK Hanka je vždy zřejmé, že CK Hanka je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu CK Hanka a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

C.Doby zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Konkrétní lhůty uchování osobních údajů pro některé účely jsou zakotveny přímo u těchto účelů uchování.

D.Kategorie příjemců osobních údajů

CK Hanka při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od CK Hanka, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od CK Hanka a nesmí je využít jinak. Jde zejména internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný na adrese: www.hanka.cz/gdpr.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

CK Hanka v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro CK Hanka identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže CK Hanka svoji totožnost, následující práva.

 

1. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud CK Hanka neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. CK Hanka má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

2. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo, aby správce omezil zpracování, pokud bude subjekt údajů popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

3. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo, aby mu CK Hanka oznámila, že provede či provedla opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

4. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat CK Hanka o předání těchto údajů jinému správci.

5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu CK Hanka.

V případě, že CK Hanka neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, CK Hanka zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

6. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky nebo e-mailem.

 

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat telefonicky nebo e-mailem.

 

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

Přejít nahoru